"Gawron 2013"

Gawron Corvus frugilegus
Ptak z rodziny krukowatych Corvidae, należący do rzędu wróblowych Passeriformes. W Polsce występuje we wszystkich regionach, chociaż jego liczebność lokalnie jest bardzo zróżnicowana. Omija obszary zalesione, a w górach na Śląsku spotkać go można do wysokości około 350 m n.p.m.. Gawron jest w Polsce dość szeroko rozpowszechnionym gatunkiem. Mimo to, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, wiedza na jego temat jest niepełna, a w wielu zagadnieniach – wyrywkowa. Między innymi brak jest danych o rozmieszczeniu i liczebności tego gatunku w skali całego kraju, choć w wielu regionach Polski przeprowadzono ocenę zagęszczenia lokalnych populacji i ich dynamikę. W Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach europejskich, gawron został zaliczony do gatunków flagowych, których zmiany liczebności mogą odzwierciedlać kondycję środowiska. Z najnowszych danych uzyskanych z monitoringu ptaków, prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat liczebność gawrona zmniejszyła się o ponad 30%, co według kryteriów IUCN oznacza, że jest to gatunek zagrożony wymarciem w kraju. Stąd wynika potrzeba wzmożonej kontroli i objęcia szczególną ochroną miejsc lęgowych, których niszczenie w głównej mierze następuje w wyniku celowych działań człowieka.
Celem akcji jest kontynuacja oraz cykliczne śledzenie liczebności populacji lęgowych gawronów na Śląsku, których efektem będzie określenie wielkości populacji, fluktuacji, ocena zagrożeń, a pośrednio poprzez ocenę kondycji populacji uzyskamy odpowiedź dotyczącą jakości środowiska. Prowadzona przez nas akcja jest równocześnie reakcją na niepokojące zmiany zachodzące w populacji gawrona, z którymi związane będą wzmożone działania mające na celu objęcie szczególną ochroną kolonii lęgowych oraz podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia ptaków dla środowiska.

Skok

Metodyka

Pobierz instrukcję

Pobierz formularz

Koordynacja

Pobierz wykaz powierzchni

Pilnie poszukujemy obserwatorów do kontroli kolonii zaznaczonych na czerwono - terminy naglą!

Tuesday the 18th.